Všeobecné obchodní podmínky pro uživatele - Lezo

1. VYMEZENÍ POJMŮ
Aplikace – mobilní aplikace Lezo vytvořená Poskytovatelem pro mobilní zařízení a nabízená prostřednictvím distribučních kanálů, a to zejména obchodů Google Play.
Autorské dílo – dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
Licence – nevýhradní oprávnění nakládat s autorským dílem. Obvykle poskytována jiným subjektům, určitým způsobem a za určitých okolností.
Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Obchodní sdělení – všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image Obchodníka.
Obchodník – subjekt zveřejňující prostřednictvím Aplikace reklamu a Obchodní sdělení a propagující vlastní zboží a služby.
Poskytovatel – Tomáš Přinda, Osadní 715/37, Praha, 170 00, narozen 17.3.1988, kontaktní email info@lezo.cz. Poskytovatel je vlastníkem a tvůrcem Aplikace.
Přihlašovací údaje – znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího emailu a hesla zvolená Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace.
Registrace – proces zadání registračních údajů Uživatele přímo v Aplikaci nebo do registračního formuláře uvedeného na internetových stránkách Poskytovatele www.lezo.cz a následným potvrzením odesláním formuláře Poskytovateli.
Registrační údaje – e-mail Uživatele, heslo, jméno, příjmení, pohlaví, rok narození, váha, výška, PSČ, úroveň.
Služba – znamená službu Aplikace (i) poskytující registrovanému Uživateli databázi vylezených tras v partnerských horolezeckých areálech, (ii) vedení statistik, (iii) nabízející Uživateli k využití nabídek Obchodníků, to vše realizováno prostřednictvím Aplikace a emailu.
Smlouva – znamená licenční smlouvu a smlouvu o využívání Aplikace Uživatelem a poskytování Služby uzavřenou mezi Uživatelem a Poskytovatelem způsobem uvedeným v čl. 2.3 těchto VOP, jejíž součástí jsou tyto VOP.
Software – znamená veškerá a kterákoliv z dále uvedených děl: (i) Aplikace včetně všech jejích součástí a prvků, (ii) počítačový program a veškeré databáze sloužící k provozování Aplikace Lezo, (iii) webové stránky Aplikace www.lezo.cz včetně veškerých prvků jako jsou grafika, texty, rozvržení stránek, obrázky, audio nebo audiovizuální díla publikované na stránkách.
Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která uzavře Smlouvu s Poskytovatelem.
Uživatelský účet – účet Uživatele vytvořený registrací v Aplikaci nebo případně na stránkách www.lezo.cz. Do Uživatelského účtu je možné se přihlásit pomocí přihlašovacích údajů, kterými jsou Email a heslo. Přihlašovací údaje získá Uživatel Registrací účtu.
VOP – tyto všeobecné obchodní podmínky.

2. SMLOUVA
2.1. Tyto VOP upravují právní podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem Aplikace.
2.2. Tyto VOP představují úplnou a konečnou dohodu Poskytovatele a Uživatele a nahrazují jakékoli jiné ústní či písemné dohody v téže věci.
2.3. Instalací Aplikace do mobilního zařízení a následnou registrací (vytvořením uživatelského účtu) uzavírá Uživatel s Poskytovatelem Smlouvu, jejíž obsah je tvořen těmito VOP, případně souvisejícími dokumenty, na které je v textu VOP odkazováno. Instalací Aplikace a jejím použitím potvrzuje Uživatel, že se s těmito VOP seznámil a zavazuje se je dodržovat.
2.4. Předmětem Smlouvy je poskytnutí licence Uživateli dle podmínek těchto VOP a umožnění Uživateli využívat Aplikaci včetně Služby.
2.5. Tyto VOP jsou závazné v aplikovatelném rozsahu i pro návštěvníky webových stránek www.lezo.cz, kteří užíváním těchto webových stránek vyjadřují svůj souhlas a zavazují se tyto VOP dodržovat.
2.6. Aplikaci je možné instalovat a Službu využívat bezplatně.
2.7. K užívání Aplikace je třeba přistup k síti Internet.
 
3. REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET
3.1. Službu je možné plnohodnotně využívat až po úspěšném provedení Registrace.
3.2. Součástí Registrace je poskytnutí základních Registračních údajů o Uživateli. Tyto údaje je možné poskytnout do registračního formuláře. Nezbytnou podmínkou Registrace je poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů Uživatelem v souladu s čl. 6 těchto VOP.
3.3. Uživatel je povinen poskytnout o své osobě pouze pravdivé údaje.
3.4. Vstup do aplikace je přes email a heslo uživatele. Tyto údaje jsou důvěrné a nepřenosné.
3.5. Uživatel má právo opravy osobních údajů zasláním emailu na info@lezo.cz
3.6. Uživatel má právo zřídit pouze jeden Uživatelský účet.
3.7. Uživatel nemá právo sdělovat (propůjčovat) třetím osobám své Přihlašovací údaje.
3.8. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv a komukoliv odepřít možnost provedení Registrace a vytvoření Uživatelského účtu.
3.9. Uživatelský účet je možné kdykoliv zrušit. Uživatelský účet je Uživatelem možné zrušit pouze e-mailem zaslaným na adresu info@lezo.cz, na ostatní formy jako např. žádost poslána poštou nebo telefonicky nebude brán zřetel.
3.10. Poskytovatel je oprávněn jakýkoliv Uživatelský účet kdykoliv zrušit zejména z důvodu porušení těchto VOP Uživatelem nebo z důvodu odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
3.11. Zrušením Uživatelského účtu ztrácí Uživatel nárok na jakoukoliv kompenzaci vůči Poskytovateli a přístup ke Službě a k veškerému Uživatelem uloženému nebo vytvořenému obsahu v rámci Služby.

4. ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN
4.1. Aplikace obsahuje odkazy na internetové stránky Obchodníků.
4.2. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakýkoliv obsah nebo názor vyjádřený na těchto internetových stránkách.

5. AUTORSKÉ PRÁVO
5.1. Software je Autorským dílem. Veškerá práva k Software vykonává výlučně Poskytovatel.
5.2. Poskytovatel uděluje nevýhradní a nepřenosnou Licenci Uživateli na obsah Aplikace, nikoliv na vzhled, myšlenku nebo know-how, a to k běžnému účelu.
5.3. Uživatel je oprávněn užívat Software zdarma pouze pro vlastní osobní potřebu s tím, že Aplikaci je Uživatel oprávněn zdarma užít prostřednictvím její instalace do mobilního zařízení Uživatele.
5.4. Veškerá práva k Software jsou vyhrazena. Uživatel tak zejména není oprávněn bez předchozího výslovného souhlasu Poskytovatele:
-  udělit jiné osobě podlicenci nebo postoupit práva k Software, ani Software zpřístupnit jiným způsobem, než jak vyplývá z jeho běžného užívání v mezích uvedených v tomto článku;
-  rozmnožovat Software za účelem jeho dalšího rozšiřování, Software rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám, pronajímat ani půjčovat;
-  provádět dekompilace, úpravy, zpracování, překlady či jiné změny Software, popř. jednotlivých počítačových programů či databází zahrnutých nebo použitých v Software, a to ani za účelem odstranění vad;
-  spojovat Software s jiným dílem či jej zařazovat do díla souborného;
-  Software rozebírat, rozkládat či jinak přeměňovat zdrojové kódy Software nebo jeho části;
-  používat Software k vývoji odvozených aplikací nebo děl pro použití nebo distribuci jakékoliv třetí straně, a to v celku nebo částečně, jako samostatné produkty či komponenty;
-  uvádět Software na veřejnost pod svým jménem a svou obchodní značkou.
5.5. Uživatel se zavazuje zdržet se jakékoliv činnosti vykonávané manuálně či automatizovaně, přímo Uživatelem nebo jinou osobou na jeho popud směřující k vytěžování nebo zužitkování jakékoliv databáze tvořící součást Software nebo umožňující využití obsahu Služby pro jiný než soukromý účel.
5.6. Instalací Aplikace uděluje Uživatel Poskytovateli územně neomezené oprávnění užít Uživatelem poskytnuté údaje a jím poskytnutý obsah pro účely provozování Služby.

6. OCHRANA SOUKROMÍ
6.1. Podmínkou užívání Aplikace je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.
6.2. Veškeré informace, včetně rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zásady ochrany soukromí pro uživatele - Lezo dostupných na adrese https://www.lezo.cz/zasady-ochrany-soukromi-pro-uzivatele který na základě tohoto odkazu tvoří neoddělitelnou součást těchto VOP.
6.3. V případě zpětvzetí souhlasu Uživatele se zpracováním osobních údajů bude Uživatelský účet automaticky zrušen.
6.4. Veškeré registrační a přihlašovací procedury probíhají prostřednictvím zabezpečeného protokolu HTTPS. Využita je certifikační autorita Let's Encrypt (https://letsencrypt.org/)

7. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
7.1. Jednou z doplňkových funkcí Služby je zasílání a zpřístupňování Obchodních sdělení Obchodníků přímo v samotné Aplikaci nebo také zasíláním na adresu elektronického kontaktu zadanou při Registraci.
7.2. Registrací uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas s tím, aby na jím předanou adresu elektronického kontaktu byly Poskytovatelem zasílány zprávy mající povahu Obchodního sdělení nabízející výrobky či služby Obchodníků.
7.3. Souhlas podle předchozího odstavce je udělován i pro zobrazování Obchodních sdělení Obchodníků Poskytovatele přímo v Aplikaci tzv. „Push“ metodou, tedy doručením zprávy či upozornění prostřednictvím centralizovaného serveru do mobilního zařízení.

8. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST
8.1. Aplikace je provozována a Služba je poskytována s ohledem na vývoj a běžně dostupné technické a obchodní standardy informační techniky aplikované v oblasti lokálního marketingu. Poskytovatel je oprávněn, nikoliv však povinen, Aplikaci a Služby průběžně aktualizovat rozšiřovat o nové prvky a vlastnosti.
8.2. Vzhledem k technické náročnosti provozování Aplikace a stupni závislosti na službách třetích stran, není Poskytovatel odpovědný za zhoršenou dostupnost nebo nefunkčnost Aplikace.
8.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo dočasně omezit dostupnost Aplikace a Služby zejména z důvodu předem plánované odstávky, údržby nebo z důvodu technických změn Aplikace.
8.4. S výjimkami uvedenými v těchto VOP je Aplikace provozována a Služba poskytována bez jakýchkoliv dalších záruk. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že s ohledem na povahu Aplikace a Služby není oprávněn požadovat náhradu nemajetkové či majetkové újmy (včetně ušlého zisku) způsobenou v souvislosti s užíváním Aplikace, zejména z důvodu zhoršené dostupnosti Aplikace, nefunkčnosti Aplikace, zrušení Aplikace či Služby, výskytu chyb ve fungování Služby, ztráty uložených dat nebo jiných skutečností související s užíváním Aplikace či Služby.
8.5. Za dostupnost, kvalitu, soulad zboží a služeb s nabídkou Obchodníků propagovaných v rámci Aplikace, akceptaci slevových kuponů nebo věrnostních karet odpovídá výlučně Obchodník uvedený u příslušné nabídky.
8.6. Aplikace slouží pouze jako komunikační prostředek nabídek Obchodníků a Poskytovatel není prodejcem žádného zboží ani služeb takto nabízených.
8.7. Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

9. ZMĚNY A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1. Aplikace a její obsah nesmí být Uživatelem užíván způsobem odporujícím těmto VOP, právnímu řádu České republiky a právnímu řádu, ve kterém má Uživatel trvalý pobyt/sídlo.
9.2. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu pozastavit nebo ukončit fungování Služby nebo změnit rozsah poskytovaných Služeb, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci a bez předchozího upozornění.
9.3. Vzhledem k neustálému rozvoji Aplikace a rozšiřování jejich funkcionalit je Poskytovatel oprávněn tyto VOP jednostranně změnit. O připravované změně je Poskytovatel povinen informovat Uživatele s dostatečným předstihem nejméně však 14 dnů předem a v této lhůtě Uživateli zpřístupnit nové znění VOP s uvedením data nabytí účinnosti nového znění. Oznámení bude odesláno na emailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Nebude-li Uživatel s novým zněním VOP souhlasit, je oprávněn svůj Uživatelský účet zrušit.
9.4. Rozhodne-li se Uživatel užívat Aplikaci i po datu nabytí účinnosti nového znění VOP, považuje se první přihlášení do Služby po datu nabytí účinnosti nového znění VOP za odsouhlasení této změny a učinění závazku Uživatele řídit se novým zněním VOP.
9.5. Odinstalování Aplikace Uživatelem a zrušení účtu Uživatelem je považováno za ukončení Smlouvy.
9.6. Tyto VOP a smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky. Případné spory budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem podle zapsaného sídla Provozovatele.
9.7. Podmínky a vztahy neuvedené v těchto VOP se řídí právním řádem státu, v němž má Poskytovatel své sídlo, tj. právním řádem České republiky. Žádné další kodexy nejsou pro Poskytovatele závazné.
9.8. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz. Poskytovatel nevyužívá žádné další prostředky mimosoudního řešení sporů.
 
Všeobecné obchodní podmínky pro uživatele - Lezo, Rev 1, datum nabytí účinnosti 2.5.2017.