Zásady ochrany soukromí pro uživatele – Lezo

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto Zásady ochrany soukromí Uživatelů Lezo (dále jen „Zásady“) tvoří neoddělitelnou součást „Všeobecných obchodních podmínek pro uživatel Lezo“ dostupných zde https://www.lezo.cz/vseobecne-obchodni-podminky-pro-uzivatele (dále jen “VOP”). Instalací Aplikace Uživatel potvrzuje, že se s VOP seznámil a zavazuje se je dodržovat.
1.2. Termíny a pojmy dále označené velkým počátečním písmenem mají význam definovaný ve VOP.

2. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Instalací Aplikace vyjadřuje Uživatel svůj vědomý, svobodný a informovaný souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje v rozsahu e-mail Uživatele, jméno, příjmení, pohlaví, rok narození, váha, výška, PSČ, úroveň a záznamy o poloze Uživatele, případně další Uživatelem poskytované nebo ukládané informace (dále jen „Osobní údaje“) byly zpracovávány Poskytovatelem.
2.2. Účelem zpracování Osobních údajů je provoz, udržování a správná funkčnost Aplikace, zřízení a vedení Uživatelského účtu registrovaného Uživatele, zajištění funkcionalit a statistik Aplikace, tvorba databází, zasílání Obchodních sdělení a cílených nabídek Poskytovatele či Obchodníků.
2.3. Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky po celou dobu, po kterou má Uživatel instalovanou Aplikaci. Informace o Registrovaném účtu je Poskytovatel oprávněn užívat po dobu až 5 let po-té, co oprávnění zaniklo.
2.4. Osobní údaje je Poskytovatel oprávněn zpřístupnit třetí osobě pouze se souhlasem Uživatele nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné správy oprávněné k Osobním údajům přistupovat na základě zvláštního zákona nebo rozhodnutí soudu.

2.5. Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze za účelem uvedeným v těchto Zásadách. Zpracování třetí osobou je možné pouze na základě písemné smlouvy mezi Poskytovatelem a zpracovatelem Osobních údajů, a to za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“).
2.6. Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro fungování Aplikace a řádné poskytování Služby.
2.7. Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn souhlas se zpracováním Osobních údajů kdykoliv odvolat, že má právo přístupu k Osobním údajům, právo na jejich opravu, odstranění nepravdivých Osobních údajů a jejich likvidaci. Souhlas lze odvolat písemně dopisem zaslaným prostřednictvím e-mailu info@lezo.cz. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů povede ke zrušení Uživatelského účtu s důsledky uvedenými ve VOP.
2.8. Uživatel má právo se při porušení Zákona obrátit na Poskytovatele s žádostí o vysvětlení, či o nápravu vzniklého stavu, případně je oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy.
2.9. Registrací dává každý registrovaný Uživatel ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, souhlas s tím, že mu budou Poskytovatelem zasílána Obchodní sdělení Obchodníků, a to na e-mail, bude kontaktován directmailem obsahujícím Obchodní sdělení obsahujícího Obchodní sdělení týkající se produktů, obchodu a služeb Obchodníků.
2.10. Uživatel je oprávněn zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu při zasílání každé jednotlivé zprávy dle výše uvedených článků.
2.11. Registrací do aplikace uživatel dává souhlas k ukládání informací o svém užívání aplikace (záznamy, komentáře, hodnocení apod). Provozovatel tyto informace může využít pro zlepšování služeb, další vývoj aplikace a dále poskytnout třetím stranám v anonymní podobě. Rovněž je Provozovatel oprávněn poskytovat osobní údaje jako pohlaví, rok narození, váha, výška, PSČ, úroveň třetím stranám v anonymní a agregované podobě. Anonymními údaji se rozumí údaje, které nelze buď v původním tvaru, nebo po provedeném zpracování, vztáhnout ke konkrétnímu Uživateli.
 

3. TECHNICKÉ A ANONYMNÍ ÚDAJE
3.
3.1. Uživatel dále vyjadřuje svůj vědomý, svobodný a informovaný souhlas s tím, aby Poskytovatel za účelem zajištění funkčnosti Aplikace a kvality Služby, zvýšení uživatelského komfortu a dalšího rozvoje Aplikace používal vlastní technické prostředky a nástroje třetích stran k získání informací o využití Služby a aktivitách Uživatelů pro jejich další analýzu. Mezi tyto prostředky patří zejména:
3.1.1. Soubory cookies, a jiné informace ukládané na straně Uživatele. Cookies jsou textové řetězce ukládané v paměti webového prohlížeče v počítači uživatele. Nastavením webového prohlížeče lze příjem cookies zakázat nebo již přijaté cookies vymazat. Přijímání cookies může být Uživatelem odmítnuto, nicméně odmítnutí přijímání cookies může vést ke zhoršení uživatelského komfortu a omezení některých funkcí Služby,
3.1.2. obecné údaje o využití Služby typu druh prohlížeče, údaje týkající se typu mobilního zařízení, operační systém, čas přihlášení a odhlášení, příchozí url adresa apod., nebo
3.1.3. anonymní údaje o rozsahu a způsobu využívání Služby Uživateli. Anonymními údaji se rozumí údaje, které nelze buď v původním tvaru, nebo po provedeném zpracování, vztáhnout ke konkrétnímu Uživateli.
 
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.
4.1. Veškeré registrační a přihlašovací procedury probíhají prostřednictvím zabezpečeného protokolu HTTPS. Využita je certifikační autorita Let's Encrypt (https://letsencrypt.org/)
4.2. Technické a anonymní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím nástrojů třetích stran a mohou být zpřístupněny třetím osobám, a to i mimo území Evropské unie. Typickým příkladem je využití nástrojů Google Analytics nebo obdobných služeb třetích stran jak je uvedeno výše.
4.3. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se ochrany a zabezpečení vašich dat nás neváhejte kontaktovat na adrese info@lezo.cz.

Zásady ochrany soukromí pro uživatele Lezo, Rev 1, datum nabytí účinnosti 2.5.2017